• 1rycina.png
  • 2produkcja.png
  • 3symulacje.png
  • 4badania.png
  • 5laboratoriumakred.png

Badania według metod własnych

 

     Zjawisko elektryczności statcznej występuje powszechnie w przemyśle i życiu codziennym. Może być ono jednak źródłem bardzo realnego zagrożenia związanego z możliwością powstawanie silnych pól elektrostatycznych oraz wyładowań iskrowych w procesie produkcji, elaboracji oraz przy stosowaniu materiałów wybuchowych. Stąd konieczność określania wrażliwości materiałów wysokoenergetycznych na energię iskry elektrycznej. Tematyka ta jest regulowana licznymi rozporządzeniami, ustawami oraz normami. Między innymi:

  • polska norma PN-E-05205:1997P Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona przed elektrycznością statyczną w produkcji i stosowaniu materiałów wybuchowych - Wymagania

  • rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 sierpnia 1990 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych

 

·         Wrażliwość MW na iskrę elektryczną i promieniowanie laserowe

     Badanie wrażliwości MW na iskrę elektryczną polega na wyznaczeniu energii rozładowania naładowanego kondensatora stałego o określonej pojemności. Wystąpienie zapłonu lub detonacji próbki świadczy o jej wrażliwości na iskrę elektryczną. Badanie wykonuje się w specjalnym układzie elektrod, w którym umieszczona jest próbka badanego materiału.

     Badanie wrażliwości MW na promieniowanie laserowe polega na wykonaniu serii kolejnych prób z użyciem lasera o określonym trybie pracy oraz interwale czasowym i na tej podstawie określeniu minimalnej ilości energii dostarczonej do próbki MW, która wywołuje wybuchową przemianę. Ta ilość energii nosi miano impulsu inicjującego lub bodźca inicjującego. 

 laser iskra  laser iskra  laser iskra  

 

·         Badanie MW metodą elektromagnetyczną

     Badanie pozwala wyznaczyć prędkość masową produktów detonacji. W badaniu wykorzystuje się zjawisko generowania siły elektromagnetycznej w przewodniku poruszającym się w jednorodnym polu magnetycznym. Prędkość masową produktów rejestruję oscyloskop cyfrowy. 

 elektromagnes1

 

·         Badanie ciśnienia fali uderzeniowej i fali podmuchowej

     Badanie wykonuje się na poligonie, a przebieg ciśnienia rejestruje oscyloskop cyfrowy. 

 

·         Wyznaczanie gęstości impulsu fali podmuchowej 

         -  metoda Helda

     Metoda pozwala wyznaczyć zależność gęstości impulsu fali podmuchu od kąta rozchodzenia się detonacji w materiale wybuchowym w zależności od geometrii ładunku i sposobu inicjacji detonacji. Dzięki oszacowaniu wartości liczbowej impulsu fali podmuchu można prognozować rażące działanie fali na obiekty. 

Held

 

 

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODZIAŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

tel.: 32 382 11 90

fax : 32 382 11 92

  • Odsłon : 61196

   Kod QR dla urządzeń mobilnych

                     krupskimlyn