• 1rycina.png
  • 2produkcja.png
  • 3symulacje.png
  • 4badania.png
  • 5laboratoriumakred.png

Historia

 


rycina

Pierwotny widok ( 1874 r.) laboratorium fabryki materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie,

obecnie miejsce lokalizacji Oddziału IPO

1955

faceimageUchwałą Prezydium Rządu nr 482/55 z dnia 03.09.1955 r. oraz Kolegium Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 14.02.1956 r. utworzono Oddziału Instytutu Chemii Stosowanej w Krupskim Młynie.  Oddział powstał w miejscu związanym z przemysłem wydobywczym, na terenie Wytwórni Materiałów Wybuchowych nr 3 - obecnie spółka NITROERG S.A. Pierwotnie Oddział zlokalizowano na kilkuhektarowej działce, pierwszym budynku laboratorium fabryki, która jest spadkobiercą założonej w 1874 roku fabryki materiałów wybuchowych o nazwie „Lignose Sprengstaffwerke GmbH”.

Organizatorem i pierwszym Kierownikiem Oddziału został dr Wiktor Załachowski (1907 – 1976).

 

Lata 60. XX wieku

Nastąpiła rozbudowa zaplecza badawczego Oddziału: powstała stacja badań klimatycznych, ówczesne zakłady "Nitron" oddały do dyspozycji IPO sztolnie doświadczalne.

Lata 70. XX wieku

Dalsza rozbudowa Oddziału. Powstały nowe inwestycje IPO: budynki administracji, magazynów MW, nowego laboratorium badawczego i do produkcji doświadczalnej. Prace te zostały zainicjowane przez długoletniego kierownika Oddziału dr Wiktora Załachowskiego i kontynuowane po jego śmierci przez kolejnego Kierownika Oddziału Panią mgr Różę Przybylik (od 1976 r.).

Lata 90. XX wieku

Ówczesny Kierownik Oddziału mgr Róża Przybylik podjęła działania zmierzające do wykupu od ówczesnych Zakładów Tworzyw Sztucznych NITRON terenu (12ha) i obiektów dzisiejszego Oddziału IPO w Krupskim Młynie. Dało to możliwości dalszego rozwoju Oddziału, zwłaszcza w zakresie bazy badawczej dla różnorodnych prac naukowych i rozwojowych w dziedzinie materiałów wybuchowych i wysokoenergetycznych. Po przejściu na emeryturę Pani mgr Róży Przybylik kierowanie Oddziałem przejął jej wieloletni zastępca mgr inż. Wiesław Skóra (od 1996 r.)

W 1997 roku cały teren Oddziału został zalany wskutek powodzi w dorzeczu Odry, na rzece Mała Panew.

od 2002   

Kierownikiem Oddziału mianowany został dr inż. Zenon Wilk.

2003

Dyrekcja Instytutu (dr inż Karol Buchalik, mgr inż. Urszula Wyrzykowska, dr inż. Bogdan Florczak) sfinalizowała podjęte w latach 90 – tych XX wieku decyzje i od dnia 1 stycznia 2003r. Instytut posiada prawo własności do użytkowanego terenu i obiektów Oddziału w Krupskim Młynie.

2003

Instytut Przemysłu Organicznego  w Krupskim Młynie uzyskał koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji PR na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

2004

Rozszerzono skład  Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów w Warszawie, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, o nowo utworzoną Pracownię Materiałów Wybuchowych w Krupskim Młynie.

2005

Spełniamy wymagania w zakresie produkcji małotonażowej, umożliwiające oznaczanie naszych wyrobów znakiem CE zgodnie z Powiadomieniem o Zapewnieniu Jakości wydanym przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

2005

Rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością, które ukończono sukcesem 27.06.2006 roku spełniając wymagania Systemu ISO 9001 i AQAP 2110 - uzyskano certyfikat wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

2005   

Uroczyste obchody 50-lecia działalności Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Krupskim Młynie.

2006

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej IPOEX w Ustroniu odbyła się jubileuszowa sesja dotycząca historii, nowych kierunków rozwoju oraz oferty naukowo - badawczej i produkcyjnej Oddziału IPO w Krupskim Młynie.

 2010

Powódź stulecia spowodowała bardzo poważne zniszczenia w Oddziale IPO w Krupskim Młynie. Uszkodzeniu uległa znaczna cześć infrastruktury Oddziału (budynki, laboratoria, urządzenia), ponad połowa ogrodzenia wymagała całkowitej wymiany. Skutki powodzi likidowano w okresie około 2 lat, z tytułu ubezpieczenia oraz uzyskując dodatkowe finansowanie z MNiSW.

 

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

ODZIAŁ W KRUPSKIM MŁYNIE

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

tel.: 32 382 11 90

fax : 32 382 11 92

  • Odsłon : 61200

   Kod QR dla urządzeń mobilnych

                     krupskimlyn